Toevoegen aan beginscherm

Als u deze app aan het beginscherm wilt toevoegen, tikt u op en vervolgens op ‘Toevoegen aan beginscherm’.

Algemene Voorwaarden

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de site, producten en diensten van het EI gebruikt.

De informatie op Toolbox is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Hoewel het EI en zijn auteurs redelijke zorg hebben besteed aan de selectie van de inhoud op Toolbox, geeft het EI geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, betreffende de toepasbaarheid, geschiktheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op Toolbox. Het EI aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van de informatie op Toolbox. Het materiaal en de informatie worden u verstrekt op voorwaarde dat u, of enige andere persoon die ze ontvangt, zelf bepaalt of ze geschikt en passend zijn voor het beoogde doel, alvorens ze te gebruiken. Het EI en zijn auteurs zijn op generlei wijze aansprakelijk voor enig verlies van passiva, kosten of schade als gevolg van het gebruik van de informatie op Toolbox. Het EI selecteert met redelijke zorgvuldigheid de op de sites opgenomen inhoud en behoudt zich het recht voor om inhoud die niet in overeenstemming wordt geacht met de verklaarde strategische doelstellingen, kernwaarden en verbintenissen van het EI te verwijderen of te verwerpen. Er worden geen verklaringen of garanties gegeven, uitdrukkelijk of impliciet, van verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik of van welke andere aard dan ook met betrekking tot de materialen, producten en informatie op of beschikbaar via Toolbox.

Gebruik van onze websites

De hoofdwebsite van het EI - https://www.energyinst.org en onze andere websites – https://www.ieweek.co.uk, https://publishing.energyinst.org, http://knowledge.energyinst.org, https://www.gplusoffshorewind.com , https://toolbox.energyinst.org, https://safetyon.com/ en alle subdomeinen daarvan worden gehost door Squiz Ltd namens het EI. Deze worden hier gezamenlijk aangeduid als ‘de Sites’. De toegang tot en het gebruik van ‘de Sites’ zijn onderworpen aan de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden. Uw gebruik van de Sites betekent dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van het EI.

Wij kunnen deze voorwaarden wijzigen

Wij wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd. Telkens wanneer u onze Sites wilt gebruiken, dient u deze voorwaarden te controleren om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.

Wij kunnen onze Sites opschorten of intrekkens

Onze Sites worden gratis ter beschikking gesteld, behalve wanneer een abonnement of aankoopkosten gelden voor toegang tot beperkte inhoud. Wij garanderen niet dat onze Sites, of de inhoud ervan, altijd beschikbaar of ononderbroken zullen zijn. Wij kunnen de beschikbaarheid van onze Sites of een deel daarvan opschorten of intrekken of beperken om zakelijke of operationele redenen. Wij zullen proberen u binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen van opschorting of intrekking. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze Sites op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden, en dat zij deze naleven.

Informatie over de Sites

De informatie op de Sites is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Hoewel het EI en zijn auteurs redelijke zorg hebben besteed aan de selectie van de inhoud op de Sites, geeft het EI geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, betreffende de toepasbaarheid, geschiktheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op de Sites. Het EI aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van de informatie op de Sites. Het materiaal en de informatie worden u verstrekt op voorwaarde dat u, of enige andere persoon die ze ontvangt, zelf bepaalt of ze geschikt en passend zijn voor het beoogde doel, alvorens ze te gebruiken. Het EI en zijn auteurs zijn op generlei wijze aansprakelijk voor enig aansprakelijkheidsverlies, kosten of schade als gevolg van het gebruik van de informatie op de Sites. Het EL selecteert met redelijke zorgvuldigheid de op de Sites opgenomen inhoud en behoudt zich het recht voor om inhoud die niet in overeenstemming wordt geacht met de verklaarde strategische doelstellingen, kernwaarden en verbintenissen van het EI te verwijderen of te verwerpen. Er worden geen verklaringen of garanties gegeven, uitdrukkelijk of impliciet, van verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik of van welke andere aard dan ook met betrekking tot de materialen, producten en informatie op of beschikbaar via de Sites. Wanneer de Sites u de mogelijkheid bieden een abonnement te nemen op een product of dienst van het EI of zijn filialen of een dergelijk product of dienst te kopen, kunnen aanvullende contractvoorwaarden van toepassing zijn; u dient het desbetreffende bestel- of registratieformulier zorgvuldig te lezen.

U dient uw accountgegevens veilig te bewaren

Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u deze informatie als vertrouwelijk behandelen. U mag deze niet bekendmaken aan derden. Wij hebben het recht om een door u gekozen of door ons toegewezen gebruikersidentificatiecode of wachtwoord te allen tijde buiten werking te stellen, indien u naar onze redelijke mening een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet heeft nageleefd. Indien u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via comms@energyinst.org.

Eigendom van de inhoud

Door een archief van energiekennis en -informatie te creëren, wil het EI toegang bieden tot een breed scala van gegevens en bronnen. Op die manier kent het EI expliciet de eigendom van de inhoud toe, die in individuele dossiers wordt vermeld. Het EI doet alle redelijke inspanningen om contact op te nemen met de oorspronkelijke bronnen van de inhoud om toestemming te krijgen de PDF’s of soortgelijke bestanden aan dossiers op de Sites toe te voegen. In voorkomend geval biedt het EI links naar externe inhoud. Deze links worden om een aantal redenen gegeven, onder meer voor nadere informatie of ander belangrijk bronmateriaal; voor achtergrondinformatie; voor nuttige praktische informatie; voor nader onderbouwd commentaar. Externe websites staan niet onder redactioneel toezicht van het EI en het EI neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Dat komt omdat het EI ze niet produceert of onderhoudt/bijwerkt; het EI kan ze niet wijzigen; ze kunnen worden gewijzigd zonder medeweten of instemming van het EI. Links naar externe websites mogen niet worden gezien als een goedkeuring van de website of de producten, diensten of informatie die door de eigenaar van de website worden aangeboden.

Door gebruikers gegenereerde inhoud is niet door ons goedgekeurd

De Sites kunnen informatie en materiaal bevatten die door andere gebruikers van de Sites zijn geüpload, onder meer naar bulletinboards en chatrooms. Deze informatie en materialen zijn niet door ons gecontroleerd of goedgekeurd. De meningen van andere gebruikers op onze Sites vertegenwoordigen niet onze meningen of waarden.

Uploading content to our siteInhoud uploaden naar onze site

Wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u inhoud naar onze Sites kunt uploaden of contact kunt leggen met andere gebruikers van onze Sites, moet u voldoen aan alle redelijke inhoudsnormen die wij van tijd tot tijd publiceren. Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan onze site (Bijdrage), en op alle interactieve diensten die ermee verbonden zijn (Inhoudsnormen). De Inhoudsnormen moeten zowel naar de geest als naar de letter worden nageleefd. De normen gelden zowel voor de onderdelen van een Bijdrage als voor het geheel. Een Bijdrage moet nauwkeurig zijn (als het om feiten gaat); oprecht zijn (als het om meningen gaat); voldoen aan de wetgeving die van toepassing is in Engeland en Wales en in elk land van waaruit de Bijdrage wordt gepost.

Een Bijdrage mag niet lasterlijk zijn tegenover een persoon; obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend zijn; seksueel expliciet materiaal bevorderen; geweld bevorderen, discriminatie bevorderen op basis van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd; inbreuk maken op een auteursrecht, databankrecht of handelsmerk van een andere persoon; iemand kunnen misleiden; een wettelijke verplichting jegens een derde, zoals een contractuele verplichting of een verplichting tot vertrouwen, schenden; een illegale activiteit bevorderen; een minachting van de rechtbank vormen; bedreigend zijn, misbruik maken van of inbreuk maken op andermans privacy, of ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken; een andere persoon kunnen lastigvallen, van streek maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren. U mag u met een Bijdrage niet voordoen als een persoon of uw identiteit of banden met een persoon verkeerd voorstellen, de indruk wekken dat de Bijdrage van ons afkomstig is als dit niet het geval is. Een Bijdrage mag niet een onwettige of criminele daad, zoals (bij wijze van voorbeeld) schending van het auteursrecht of misbruik van een computer, bepleiten, bevorderen of een partij aanzetten tot het plegen van of helpen bij het plegen van een dergelijke daad; een verklaring bevatten waarvan u weet of gelooft, of redelijke gronden heeft om aan te nemen, dat leden van het publiek voor wie de verklaring wordt of zal worden gepubliceerd, deze waarschijnlijk zullen opvatten als een directe of indirecte aanmoediging of andere aansporing tot het plegen, voorbereiden of aanstichten van terroristische daden; reclame bevatten of diensten of weblinks naar andere sites promoten.

Wanneer wij van mening zijn dat een schending van de bovengenoemde Inhoudsnormen heeft plaatsgevonden, kunnen wij de maatregelen nemen die wij passend achten. U garandeert dat elke Bijdrage voldoet aan de bovengenoemde Inhoudsnormen (of andere normen die wij van tijd tot tijd kunnen toepassen), en u bent aansprakelijk jegens ons en vrijwaart ons voor elke schending van die garantie. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor elk verlies dat of elke schade die wij lijden als gevolg van uw inbreuk op de garantie. Alle inhoud die u naar onze Sites uploadt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten, tenzij u ons uitdrukkelijk anders meedeelt. U behoudt al uw eigendomsrechten op uw inhoud, maar u bent verplicht om ons en andere gebruikers van onze site een beperkte licentie te verlenen om die inhoud te gebruiken, op te slaan en te kopiëren en te verspreiden en beschikbaar te stellen aan derden. De rechten die u ons in licentie geeft, worden hieronder beschreven.

Wij hebben ook het recht uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat door u op onze site geplaatste of geüploade inhoud een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy. Wij hebben het recht om elke post die u op onze site maakt te verwijderen als uw post naar onze mening niet voldoet aan de inhoudsnormen die in ons Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik staan. U bent zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van uw inhoud en het maken van back-ups ervan.

Rechten die u ons geeft om materiaal dat u uploadt te gebruiken

Wanneer u inhoud uploadt naar of plaatst op onze Sites, verleent u ons de volgende rechten om die inhoud te gebruiken, tenzij u ons uitdrukkelijk anders adviseert. U verleent EI een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie om door gebruikers gegenereerde inhoud die naar onze Sites is geüpload, te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden, daarvan afgeleide werken te maken, weer te geven en uit te voeren. Het recht van EI om dergelijke inhoud voor eigen commerciële doeleinden te gebruiken wordt niet beperkt.

Virussen

Wij garanderen niet dat onze Sites veilig zijn of vrij van bugs of virussen. U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform om toegang te krijgen tot onze Sites. U dient uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken. U mag onze Sites niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is, te introduceren. U mag niet proberen onbevoegd toegang te krijgen tot onze Sites, de server waarop onze Sites zijn opgeslagen of een server, computer of database die met onze Sites is verbonden. U mag onze Sites niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Als u deze bepaling overtreedt, begaat u een strafbaar feit op grond van de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen een dergelijke inbreuk melden aan de bevoegde wetshandhavingsinstanties en wij zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In geval van een dergelijke inbreuk zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk ophouden.

Auteursrecht

Het EI is de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze Sites en op het daarop gepubliceerde materiaal, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.  Deze werken worden beschermd door auteursrechtelijke wetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

Kopieën van documenten op de Sites mogen alleen ter informatie en uitsluitend voor privégebruik van de gebruikers van de Sites ter beschikking worden gesteld. Elk gebruik of elke reproductie van deze documenten voor welk ander doel dan ook is uitdrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming van het EI. Geen licentie of recht, anders dan het recht om de Sites te bekijken, wordt verleend aan enige persoon met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Bezoekers die toegang krijgen tot niet-openbare bestanden (d.w.z. documenten die beschikbaar zijn als onderdeel van een abonnement of gekocht zijn via de Sites) moeten ook akkoord gaan met de Licentieovereenkomst (zie ‘Aankoop van EI-publicaties’ hieronder) voor dergelijke inhoud.

De op de Sites vermelde of afgebeelde bedrijfsnaam, logo’s en apparaten van het EI zijn eigendom van het EI en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het EI. Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde auteurs) als auteurs van inhoud op onze Sites moet altijd worden erkend.


Lees de volledige Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van het Energy Institute in het Engels:

https://www.energyinst.org/terms

https://www.energyinst.org/privacy